Lesiëm - Indalo

Hayi ubuhle bendalo yakho
Ngumangaliso wakho
Wadala abantu wadala izilwanyana
Kwaneentaka zakho
Lintaba nezityalo, umoya
Nemilambo, nolwandle
Iisipho sobomi phakathi
Kwendoda nomfazi, njengelanga nenyanga

Hayi ubuhle bendalo yakho
Ngumangaliso wakho
Hayi ubuhle bendalo yakho
Ngumangaliso wakho